Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden cpperformance

 

Artikel 1: Algemeen
1. Op alle aanbiedingen van cpperformance


zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 
2. Naast deze algemene voorwaarden cpperformance
 aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. 
3. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van  cpperformance
 
Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij  cpperformance van de ondertekende orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.
2.  cpperformance heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 
Artikel 3: Offertes
1. De prijsvermeldingen van  cpperformance zijn geen offerte. 
2. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven. 
3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven. 
 
Artikel 4: Aanbiedingen
1. Alle op de website van  cpperformance vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan. 
2.  cpperformance behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen. 
 
Artikel 5: Prijzen
1. Alle prijzen op de website van  cpperformance zijn inclusief 21% BTW. 
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van  cpperformance  B.V. onder voorbehoud van type of drukfouten.  cpperformance heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is. 
3. De producten van  cpperformance worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.  cpperformance heeft het recht de verzend kosten op aankoop bedrag in te houden zowel bij verzenden en retourneren. 
 
Artikel 6: Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst zijn. 
 
Artikel 7: Betaling
1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden onder rembours of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt. 
2. Voor het geval dat cpperformance een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en een rente aan  cpperformance verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. 
4. cpperformance is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra  cpperformance hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur. 
5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 
Artikel 8: Verzending
1. De producten worden verzonden voor risico van  cpperformance De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. 
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TNT post / koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar cpperformance eventueel na opslag bij TNT post / koeriersdienst.
4. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door TNT post / koeriersdienst op te geven opslagplaats, zal  cpperformance de koper een factuur sturen van de door cpperformance gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,- .  cpperformance is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra  cpperformance hiertoe is overgegaan gelden de bepalingen te dezen van artikel 7.
 
Artikel 9: Levering
1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging. 
2. De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. 
3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens  cpperformance
4. Bestelde producten zijn ook af te halen via de showroom / magazijn.
 
Artikel 10: Garantie
1. cpperformance staat in voor een hoge kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 
2. Op geleverde producten wordt zes maanden garantie verleend, tenzij anders is vermeld.
3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar  cpperformanceof een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van aan  cpperformance verwijtbare defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen.
4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening. 
5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens  cpperformance zijn verricht.
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
F: indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd.
 
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van geleverde producten door  cpperformance wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.
 
Artikel 12: Handelsmerk
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door  cpperformance afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.
 
Artikel 13: Aansprakelijkheids-beperking
1.  cpperformance aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product. 
2.  cpperformance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
3. Verder aanvaardt  cpperformancegeen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.
 
Artikel 14: Overmacht
1. Indien  cpperformance door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand. 
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt. 
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als  cpperformance als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 
4.  cpperformance zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. 
 
Artikel 15: Ontbinding
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens  cpperformance niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die  cpperformance te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft   cpperformance het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in art. 11.
3.  cpperformance is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen. 
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst  cpperformance schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. 
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn . 
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door  cpperformance verrichte prestaties, en heeft  cpperformance  onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties. 
7. Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 dagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren en het volledige aanschafbedrag dan door  cpperformance wordt terugbetaald.
 

Artikel 16: Retour of omruilen

1. te retourneren producten dienen compleet , onbeschadigd en in de originele verpakking te zitten. Bekijk het product zoals u in de winkel zult doen.

2. Producten die special voor u opmaat zijn gemaakt zijn of besteld zijn uitgesloten van retour.

3. retour kosten verpakking zijn voor de klant zijn eigenste rekening.

4. Wannerr u een bestelling retourneerd graag de track en tracé code goed bewaren zodat u kan zien dat pakket werkelijk bijn ons is afgeleverd. Tevens dient dit bewijs ter garantie mocht uw pakket onverhoopt kwijt raken. Bewaar dit bewijs dus goed totdat uw retourzending volledig is afgehandeld. 

Artikel 17: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen zullen beide partijen zich wenden tot de Rechtbank te Den Bosch, c.q. het kantongerecht te Eindhoven.